Filosofi

Lidt om mål- og resultatstyring, eller certificering til ungdomsuddannelse

Det nedenstående er mine tanker i forbindelse med nuværende forslag til ændring af Fælles Mål og Elevplaner i Folkeskolen

Som indledning til indholdet er det passende at starte med et citat fra professor Niels Egelund i forbindelse med oplæg til Folketingshøring om PISA-undersøgelsen og det danske uddannelsessystem den 12. september 2005:

”Brugen af standardiserede tests indgår i PISA, og det viser sig, at der ikke er nogen klar sammenhæng mellem brugen af disse tests og de faglige resultater, hverken i Danmark eller for samtlige deltagende lande som helhed. Der er derimod for samtlige lande en positiv relation mellem at lærere benytter selvfremstillede skriftlige prøver og elevernes opgaveløsninger i deres evaluering af eleverne – og gode faglige resultater”

Yderligere fremgår det af samme oplæg fra Niels Egelund at:

”En testning kan have to formål. Den kan sigte helt direkte mod det stof, som ifølge en given læseplan skal læres, eller den kan sigte mod de mere almene kompetencer, læringen har til formål at fremme. Den almindelige opfattelse er, at de internationale sammenligninger søger at følge førstnævnte formål, mens realiteten nu er, at det er sidstnævnte formål, sammenligningerne sigter på.
En læseplansrelateret testning ville naturligvis heller ikke have megen rimelighed. Med de forskelle, der internationalt set er på læseplaner, ville man ikke kunne opbygge et fornuftigt sæt af tests, som kunne anvendes i alle lande og derpå sammenlignes”

Man skal derfor være opmærksomme på at de internationale undersøgelser fra OECD der lægges til grund for evalueringer af danske Folkeskoleelever og deres gennemsnitlige placering ikke relatere sig til danske læseplaner, eller Fælles Mål, men de kriterier der er opstillet fra OECD/PISA.
Dermed er en målopfyldelse i forhold til Fælles Mål ikke nødvendigvis ensbetydende med en målopfyldelse i forhold til OECD undersøgelser.

Igen med citat fra Niels Egelund i Oplæg til Høring 2005:

”I modsætning til tidligere undersøgelser fokuseres ikke på, om et bestemt læreplansstof er blevet lært – det er anvendelsesaspekterne, der står i centrum”

Det vil således være muligt, som det også er sket i Sverige, at have støt stigende karakterer ved afgangsprøver og forbedrede resultater i Nationale tests, samtidig med at PISA-scoren falder.

Det anføres i bemærkningerne til lovforslaget at den danske Folkeskole er blandt de bedste til at udvikle eleverne til aktive medborgere og til at give dem gode sociale kompetencer, samt at Folkeskolen fremmer elevernes evne til at forstå og deltage i de demokratiske processer, eleverne er godt rustede til deres fremtidige liv som samfundsborgere i Danmark, har gode samarbejdsevner og debatkultur og det sociale miljø på skolen og i klasserummet er generelt godt.

Dermed har man i bemærkningerne i udkastet forudsat at denne del af Folkeskolens Formålsparagraf er opfyldt og tilsyneladende ikke behøver yderligere fokus eller indsats for at de gode resultater opretholdes.

I bemærkningerne opstilles også den forkerte præmis at 15-17 % af eleverne forlader Folkeskolen uden tilstrækkelige læse-OG matematikfærdigheder.
I den forbindelse henvises til dokumentation for denne fejlagtige præmis i tidligere Høringssvar til ”Forslag om ændring af Folkeskoleloven” udarbejdet af Forældre imod den nye Folkeskolereform.

I forbindelse med Udspillets fundering i en lang række danske og udenlandske undersøgelser og benyttelse af den bedst tilgængelige viden henvises der dels til tidligere Høringssvar, samt artikler på Folkeskolen.dk

Mht. de 3 opstillede mål for Folkeskole som opstillet bemærkes især følgende:

– Folkeskolen skal udfordre alle elever så de bliver så dygtige som de kan.

Dette er et mål uden valide målemetoder og dermed uopfyldeligt, specielt set i henhold til de metoder der ellers skal bruges til mål-og resultatstyring.

De overordnede indsatsområder giver ikke baggrund for at antage at elever bliver så dygtige som de kan, og rationaliseringerne i mål og regelforenklinger vil modarbejde den kompleksitet der er en væsentlig forudsætning for at eleverne bliver udfordret til at blive så dygtige som de kan

Da en stor del af arbejdet der lægges op til i Forslaget fokuserer på Elevplaner, samt at der benyttes en metode med en længere og mere varieret skoledag, er det bemærkelsesværdigt at den type Helheds/Heldags-skole der lægges op til er en metode der har været benyttet i Specialpædagogikken og på Specialskoler for funktionshæmmede børn, og at Elevplaner udspringer af Særforsorgen.
Dermed bliver Folkeskolen i sin struktur, rammer og opbygning at sammenligne med det der tidligere var en Specialpædagogisk institution.

Med udgangspunkt i det ovenstående er der en række bekymringspunkter i forhold til det fremsatte lovforslag.

Der lægges i forslaget op til at Fælles Mål og Elevplaner, samt kvalitetstilsyn skal danne basis for en forandringsproces i Folkeskolen hvor fokus lægges på et fagligt løft.
Dette faglige løft er ikke nærmere defineret, men anslutter sig til en omformulering og simplificering af Fælles Mål, samt et ønske om at niveauet i nuværende 9.klasse opnås i 8.klasse.
Det må under hensyntagen til den absolutte 7-trins skala antages at der er tale om en forbedret score i diverse internationale undersøgelser og ikke et karakterløft ved FSA.
Med den nuværende absolutte 7-trinsskala og dens fastlagte procentvise fordeling af karakterer bør der ved korrekt anvendelse af skalaen ikke kunne observeres en ændret fordeling af karakterer over tid.
Erfaringerne fra Sverige er dog at karaktererne under indflydelse af et øget pres på Skoler og forvaltninger i forbindelse med mål-og resultatstyring har en stigende tendens, på trods af at internationale undersøgelser påviser et fald i score.
Lovforslaget lægges op til at skulle styrke og understøtte opfølgningen på de nationale mål, og med den målsætning at øge det faglige niveau for både fagligt stærke og svage elever.

Det fremgår tydeligt at hovedmålet med forslagene ikke er at understøtte den overordnede dannelseside i Folkeskolens Formålsparagraf, men at kvalificere eleverne til videre uddannelse på de faglige mål, tydeligst udtrykt ved initativet omkring afdækning af hvordan afgangsprøverne får øget betydning.

Til det formål ønskes det at benytte en ændret version af Fælles Mål.
I forbindelse med dette er der grundlæggende ændringer der har gennemgribende betydning for prioritering og planlægning helt ned på lærer og klasse/elevniveau.

Forslaget lægger op til en gennemgribende styring af forløbene i de enkelte klasser i forhold til Fælles Mål.
Afskaffelsen af slutmål fjerner i høj grad lærerens muligheder for individuelle forløb i forhold til klassens sammensætning og behov, og læring individualiseres på elevniveau i forhold til Elevplanerne.
Der ligger i hele konstruktionen en orientering imod den individualiserede læring, en læring der dybest set ikke behøver at foregå i en Folkeskole, men kan være et on-line kursus med digitaliserede læringsenheder og moduler, samt digitaliserede eksaminer.
Dermed har man i praksis skrevet flere af de væsentligste elementer ud af Folkeskolens Formålsparagraf
Dette står samtidig i skærende kontrast til Lovændringen omkring den længere Skoledag/helhedsskolen og behovet for denne.
Det forsøges dog at tillempe grundtanken i forslaget til en sammenhæng med dette ved at henvise løst til varieret undervisning samt praksis- og handlingsorienteret undervisning..
Undervisning det endnu ikke er lykkedes at opstille velfunderede og evaluerede eksempler på i forbindelse med den praksis der skal benyttes i forbindelse med den længere skoledag.

Forenklingen af Fælles Mål lægger op til en detaljeret styring af undervisning og dermed en reduktion til læring frem for uddannelse
Fjernelsen af slutmål fjerner fleksibiliteten i undervisningen, og stiller sig dermed i vejen for den individuelt tilpassede undervisning på klasseniveau.
Der foreslås indført mål for de enkelte klassetrin i bestemte fag og emner. Disse mål omformuleres til kompetencemål for elevernes læring.
Dette kobles på sammen med de målbare elementer i elevernes faglige progression, som udtrykt i Elevplanerne, og der opstilles underliggende mål indenfor kompetencemålene der definerer færdigheds- og vidensmål, samt særlige opmærksomhedspunkter og konkrete eksempler på udfordringsmål og kompetenceopgaver.
Samtidig forventes det at målene understøtter lærerens daglige arbejde via vejledninger, og at der sikres en sammenhæng til dagtilbuddenes og ungdomsuddannelsers faglige mål.
Det ønskes samtidig at Fælles Mål simplificeres således at de understøtter at ledere, forældre, forældrerepræsentanter i skolebestyrelser og elever kan være aktive medspillere i forhold til elevens læring.

Man ønsker med andre ord at forenkle Fælles Mål på en måde så det ikke er et professionelt værktøj for lærerne, men en generaliseret oversigt over enkeltelementer i undervisningen der meget direkte kan og skal benyttes af samtlige interessenter til at lave en målbar progression på individuelt niveau for hver enkelt elev. Med de foreslåede ændrede regler nu fra 0-9.klasse

Dermed har man undergravet lærerens professionelle vurderinger af undervisningens forløb og behovene hos de enkelte elever og i de enkelte klasser.
Det er vores opfattelse at dette er i direkte modstrid med de målsætninger der er for Folkeskolen, samt de kriterier der er op stillet for succes i selve oplægget til Folkeskolereformen.
Og igen er der intet i dette oplæg der på nogen måde understøtter ønsket om en længere skoledag/helhedsskolen, snarere tvært imod, idet det indsnævrede undervisningsbegreb til læring og kompetencemål ikke kan fungere som begrundelse for øget tidsforbrug, men netop til en rationalisering af tidsforbruget og dermed øgede muligheder for eleverne for at udvikle deres kompetencer via Fri Leg, et element der internationalt tillægges større og større betydning, også i forbindelse med og som grundlag for formel læring.

Oplægget til ændringer i Elevplanerne understøtter samme fokus på den individuelle faglige læring frem for uddannelse i forhold til Folkeskolens Formålsparagraf.
Forslaget baserer sig til dels på en række forsøg, hvor det antages at der er positive effekter. Det bemærkes dog at evalueringerne ikke giver belæg for at udlede disse positive effekter.
Mao. er der tale om antagelser og vurderinger, ikke valid viden.
Dette fortsætter linien fra selve hovedforslaget omkring Folkeskolereformen, hvor der ikke findes forskningsmæssigt belæg for tiltagene i Reformen.
Som tidligere nævnt er det målet for Elevplanen at den skal danne grundlag for lærerens arbejde med eleven for at fastlægge læringsmål for eleven i forhold til Fælles Mål.
Dermed er Fælles Mål i sin forenklede form det instrument hvormed lærer og elev opstiller læringsmål for eleven, under hensyntagen til kompetencemål, vidensmål og færdighedsmål, og Nationale Tests bliver den kontrolinstans hvormed målopfyldelsen kontrolleres.
Der er igen tale om en yderst individualiseret opfattelse af læring, og dette afkobler yderligere Forslaget fra Folkeskolens Formålsparagraf.
Og igen afvæbner forslaget behovet for den længere skoledag/helhedsskolen, da intet i forslaget forholder sig til den udvidede uddannelse der kunne være et mål i denne.

Det oplyses yderligere at der for fremtiden skal være et samlet dokument fra 0.-9.klasse der viser elevens progression i forhold til de simplificerede Fælles Mål.
Der lægges samtidig vægt på at Elevplanerne ikke er en bagudrettet evaluering, men en fremadrettet opstilling af læringsmål.
Elevplanen ændrer samtidig karakter fra at være Lærerens arbejdsredskab i forhold til skole/hjem samtaler, og dermed et personligt arbejdsredskab for lærere og forældre, til at være en overordnet evaluering af elevernes evne til målopfyldelse.
Dette undergraver igen lærernes professionelle vurderinger og fokus flyttes fra den enkelt elevs standpunkt til elevens opfyldelse af Fælles Mål, samt et kontinuerligt krav om opstilling af læringsmål i forhold til disse.

Et yderligere væsentligt bekymringspunkt er at Elevplanen i oplægget fra 7.klasse skal benyttes til i højere grad at tilrettelægge et samlet udskolingsforløb med øget fokus på at udfordre og afklare elevernes uddannelsesvalg og gøre dem parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse.
Der er altså tale om at man i en alder af 13 vil begynde at forberede eleverne på en evt. fremtidig ungdomsuddannelse.
Samtidig skal vurderingen af uddannelsesparathed fremrykkes til 8.klasse.
Da der nævnes mulighed for yderligere ændringer i Elevplanerne i forbindelse med øget fokus på vejledningsindsatsen er dette punkt ikke endeligt afklaret, men må forventes yderligere at sætte fokus på uddannelsesparathedsvurderingen.
Dette lægger sig tæt op af at der i oplægget er tale om at 9.klasses Elevplan kun har krav om fokus på elementer relateret til afklaring af uddannelsesvalg.
Også i forbindelse med dette skal alle de obligatoriske fag indgå i Elevplanen for 8.klasse for at sikre fokus på læringsmålene inden de afsluttes ved 9.klasseprøver.

Sammenfattende er der følgende væsentlige bekymringspunkter i forbindelse med oplægget til Fælles Mål og Elevplaner:

Der lægges et indsnævret fokus på den individualiserede læring, frem for den uddannelse og viden der lægges op til i Folkeskolens Formålsparagraf.
Folkeskolens Formålsparagraf opfyldes ikke med forslaget, og væsentlige elementer i Formålsparagraffen bliver i praksis udskrevet af Folkeskolen

Oplægget giver på ingen måde fagligt belæg for den øgede skoletid/helhedsskole der tidligere er vedtaget.
I sin grundform er Folkeskolen som formuleret i oplægget at sammenligne med en On-line certificering til en ungdomsuddannelse, og målene vil kunne opfyldes ved hjemmeundervisning.

Der er i den samlede elevplan fra 0-9.klasse et øget krav om progression frem for evaluering af opnåede færdigheder og udbytte af undervisningen.
Den evaluerende funktion træder i baggrunden og overlades til Nationale Tests, der ikke vil kunne give et dækkende billede af elevens samlede færdigheder

Lærerens professionelle vurderinger, både på elev og klasse reduceres i oplægget til at være styret på et meget detaljeret plan af Fælles Mål og et krav om målopstilling i forhold til disse i Elevplanerne, frem for den fleksible vurdering af klassen og den enkelte elevs standpunkt.

Det øgede fokus på uddannelsesparathedsvurdering fra 7. klasse og den samlede Elevplan med fokus på progression i forhold til Fælles Mål virker i direkte modstrid med målsætningerne om at udjævne social ulighed, da der ikke findes valid dokumentation for en sammenhæng imellem elevernes karakterer og tests og deres muligheder for gennemførelse af ungdomsuddannelser.
Svage elever vil blive vejledt i uddannelse i forhold til deres progressionskema og deres opfyldelse af Fælles Mål, frem for i forhold til deres muligheder, som ikke nødvendigvis er afhængige af deres progression.
Man reducerer mulighederne for mønsterbrydere, da disse typisk benytter andre veje end de standardiserede Fælles Mål som uddannelsesvejledningen fremover skal benytte.

I forhold til de målbare elementer lægger vores 7-trins karakterskala en begrænsning mht. at foretage progressionsmålinger på Folkeskolen.
Den absolutte skala betinger en fast fordeling af karakterer, og dermed vil evalueringerne af tiltagene være overladt til internationale vurderinger som PISA, PIRLS og TIMMS.

Vedr. kvalitetstilsynet med det faglige løft gør mange af de samme bekymringer sig gældende.

UVM ønsker i tilfælde af vedvarende dårlig kvalitet at pålægge en kommunalbestyrelse at modtage vejledning fra UVM, varetaget af Læringskonsulenterne.
Den primære kvalitetsindikator er opnåede resultater i Nationale Tests, og der opstilles som forventning en kontinuerlig progression.
Kvalitetsrapporten v2.0 skal specifik fungere som mål- og resultatsstyringsværktøj, som skal benyttes som grundlag for dialogen imellem alle afdelinger i en kommune og dens forvaltning på skoleområdet, samt på skolerne, samt danner grundlag for skolebestyrelsernes tilsyn.

Da der samtidig er tale om en forenkling af kvalitetsrapporten vil den væsentligste indikator for kvalitet blive de Nationale Test og opnåede resultater i disse.
Dermed har man igen reduceret indholdet i Folkeskolen til at være den individuelle elevs målopfyldelse af Fælles Mål, syntetiseret til Nationale Test for den samlede skole og den samlede kommune.
Da der samtidig ikke i forhold til 7-trinsskalaen for at påvise et kvalitetsløft er den enkeltstående indikator Nationale Test, Standardiserede test, som Niels Egelund i 2005 påpeger ikke har betydning for den faglige læring. I stedet gøres der opmærksom på betydningen af den enkelte lærers selvfremstillede opgaver og feedback.
Dette element er med oplægget taget ud af de målbare kriterier og af kvalitetstilsynets målbarhedskriterier.
Yderligere giver vores karakterskala ikke mulighed for at måle progression, og igen er målopfyldelsen overladt til internationale tests, der ikke nødvendigvis evaluererer indholdet i de danske Fælles Mål.

Der lægge i oplægget op til opstilling af Nationale Mål:

Disse mål er stærkt begrænsede og stærkt begrænsende, og understøtter på ingen måde forligspartiernes ønske om en længere skoledag/helhedsskole

Det overordnede mål om at Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som de kan, reduceres til en kvantificerbar størrelse om at 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de Nationale Tests og at andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
Der er intet belæg for at en længere skoledag understøtter disse målsætninger.
Der er intet belæg for at Nationale Test forøger antallet af elever der er gode til at læse og regne.

Andelen af de allerdygtigste elever i Dansk og Matematik er afhængig af en øget kompleksitet i undervisningen der udfordrer disse elever.
Da der er et dobbeltsidigt fokus på både disse elevers udvikling, som hovedsageligt måles i internationale undersøgelser, og de 80% er der tale om 2 modarbejdende faktorer, idet det må antages at et øget fokus på de Nationale og standardiserede Tests vil modarbejde det nødvendige fokus på kompleksiteten der skal danne grundlag for de dygtigstes udvikling.

Det samme gør sig gældende for det andet mål, at Folkeskolen skal reducere betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
Dette mål reduceres til at andelen af elever med dårlige resultater i de Nationale Tests for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år.
Som ovenfor nævnt er de Nationale tests dels en dårlig indikator, dels giver Elevplanerne ikke mulighed for en evaluering der retter sig imod elevens standpunkt, men udelukkende på progression i forhold til Fælles Mål, dels vil dette mål igen føre til at andelen af de dygtigste elever vil falde, idet fokus vil være de Nationale Test.

Det tredje punkt må vi lade stå ukommenteret, da der ikke er indikationer på at dette mål kan opfyldes.

Share

Hvad der også sker…Kommuners vurderinger og tiltag

Så har der igen været gang i at påpege de sjove ting kommuner kan finde på i tæt samarbejde med private virksomheder.
Som f.eks det her

Eller når de ruller sig ud for åben skærm og får den her kommentar fra Socialpædagogerne selv

Vi kan også kigge på eller bare konstatere at Kommunerne mener at de har ret til at tvinge borgere på lykkepiller

Heldigvis for politikere er de højt hævet over den slags problemer almindelige dødelige tumler med.
Den kære beskæftigelsesminister er kun et eksempel i en lang række af de mennesker der pålægger borgere værdier og holdninger der leder til meget af det ovenstående uden selv at leve op til værdierne.

Dem med den store tiltro og tillid til hvordan kommuner fungere bør læse dette blogindlæg:

Og så tænke på at selv om man måske ikke skal spørge om hvad dit land kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for dit land, så er det svært når landet og landets ledelse har mistet de helt basale menneskelige værdier i en sky af asocial administration og vanetænkning sanktioneret af politikere

Men jeg er jo også bare en sur gammel mand.

Share

Reflections

So New Year is coming up

Not that this has been the best of years in memory.
Let’s hold the detail and just acknowledge that the economies crashed, Saab went into a Coma and I have spent most of the year fighting for survival of my own workplace and fighting an entire muncipality getting them to acknowledge that my daughter is a Gifted child, not a social misfit to be kicked out of school.

Never ever make any New Years Resolutions. Period.
Life is what it is, live it.

The time now is that little period of breathing in between Christmas and New Year. Time for Rest, Recreation and Reflection

Jason Becker sets the tone:

Ever thought of what really, really matters?

Was it the fighting, losing or winning?
Or did you trancend yourself by once again expanding you vision and attitude whilst fighting the good fight?
Did you move your mind? (Saab marketing stuff, but nice expression anyway) If you did then you have acted out what can’t be done by New Years resolutions.
Changed in mind, matter and soul by acting.

Over to Steve Vai:

You may notice that my choice of music is music only. That leaves the interpretations open for all.
Which is exactly the point. Reflection is internal, basis of the acts that follow. Noone has the complete answers.
Those forces opposing you have their own answers and solutions, and they will follow those. This is the natural state of things. Being right holds no validity without meeting and understanding your opponent and their basis and letting changes involve yourself.

Resolutions changes nothing. They are an expression of your own singlemindedness.

Trancend, Expand, seek knowledge and act in accordance with that.

So we and up at the Black Sabbath:

Happy 2012..Move it

Share

Guitar magick (Building the shred machine)

The aim of all guitarists seems to be the ultimate hero.

Here’s the deal .

Learn to sight-read, get a copy of The Guitar Grimoire, a thesaurus of all known scales patterns and chords, know how chords and scales relate to each other, know every note on the guitar ”cold”, concentrate, practice every hour on the hour, program your body to perform all the necessary movement without reflection, and:

Hey Presto!

A new God is born.

Easy right ?

By now you are about as interesting as a any other juggler or conjurer, so let’s move on to what comes after the basics.

Charge your music with what you are.

This is not a static condition, but (hopefully) a state of eternal change, simply because living is changing. You could be a Robert Fripp fan one day and a James Hetfield fan the next day. Remember that all guitarists have something to offer, and can seriously affect your playing if you care to listen. But the starting point is still you, so find out what you are and what you want to be, because it will spill over into the music consiencely or unconsiencely ( If you are an aggressive player you don’t want to be in a mellow laid back band, and the band don’t need you ). Once you have figured out what you want to be right now, keep repeating to yourself :

”I am that”

So how about the practical application ? The most individual traits in guitarists are not their use of different scales and chords, but much like violinist it is in Vibrato, Intonation, Pick attack, muting etc.

Listen to for instance BB King, Yngwie Malmsteen, Angus Young, Stevie Ray Vaughan and Jeff Beck ( some of my own vibrato favorites). They are very different in their approach and you may not like their music, but they are instantly recognizable when they play. Pick out your own gurus for the different aspects of playing.
Remember to do one thing at a time and focus entirely on this until mastered ( it is hard to be a BluegrassNeo-Classic when you’re learning) Do not get caught up in mastering ALL techniques or you will be 98 before you start playing for real. Next step:

Transcend yourself

Once you have reached what you wanted, make a new definition of what you are and want to be, and as a final step forget the definitions and start working on yourself and in your self. Meditate on your techniques one by one by just doing one thing until exhaustion and boredom sets in. Keep it up. At this point you will start coming up with new ways of doing things.

Alternatively:

Go down to the crossroads.

Share

Random quotes

The little dots of life:

“As an example to others, and not that I care for moderation myself, it has always been my rule never to smoke when asleep, and never to refrain from smoking when awake.” Mark Twain

“Don’t let schooling interfere with your education.” Mark Twain

“All this worldly wisdom was once the unamiable heresy of some wise man.” Henry David Thoreau

“People usually think according to their inclinations, speak according to their learning and ingrained opinions, but generally act according to custom.” Francis Bacon

“All truth is simple… is that not doubly a lie?” Friedrich Nietzsche

“The most thought-provoking thing in our thought-provoking time is that we are still not thinking.” Martin Heidegger

“The opposite of courage in our society is not cowardice, it is conformity.” Rollo May

Share

Conscious?

You are about 1/2 sec late.

According to experiments conducted by neurofysiologist Benjamin Libet, the human consiousness is delayed. When the brain is ready for action ( measurable by EEG) it takes about 0,3 sec before you have a perception of Will and another 0,2 sec before the action.
What does this tell you ?

Firstly:
Subjective consiousness is not needed for action to take place. Human reaction time is shorter than 0,5 sec. (And most of what you do is unconscious anyway, just trust your body)

Secondly:
The experience is over before you become conscious of it, allowing the perceptions to be structured to general consensus (culture) and formed into this language. We see what we think we percieve, not what we actually percieve. What we experience have been added meaning before it becomes conscious. The conscious mind is a speaker, communicating your world. And that world is a simulation.

Meaning is only meaning in reference to or in distance from other meaning. Meanings are multiple, changing, contextual. There are no absolute truths beneath the shifting sands of history. There is only local and contingent truth, generated by human groups through their cultural systems. Even the unconscious is a cultural construct, as taboos are culturally formulated. Language itself, not some essential humanness or timeless truth is central to culture and meaning. It follows that the world we think we occupy is not the world we factually occupy. The world is a construction of ideology, the aforementioned simulation of the way that the world is. And this simulation even shapes our Selves.

Now enter Gödels and Turing. No logical system or language can prove its consistency from the inside. Randomness is what can not be expressed in an algorithm, and noone knows if it can be expressed in an algorithm before it actually is. We know there is order if we see it, but we cannot know that there isn’t order just because we can’t see it. The world can not be expressed in a complete theory, because all systems refer to their CENTER, the thing that created the system in the first place.
Until further notice the only map of the world that works is the world. and that’s a lot of information.

If information is not the problem, it is structuring the information ( wisdom ) that matters. Which leads us to logical depth. This is information processed by the sender into the relative simple system of language. The sender packs his personal perceptions, feelings and experiences into nice little consensual packages (words) that are supposed to have the same meaning to the other person who theen unpacks them and fills them with their own perceptions, feelings and experiences. They might not be the same as the senders, but if both are from the same ”world” elephants are generally big and grey with four legs.
More general: A subject sends out an object (word, art, music etc.) that is received by another subject. Normally the way we look at communication is that the actual message is the essential, but if you throw in the concept of presence (actually being there, speech) you get an object that carries much more than itself. There is a subliminal transferrence of your Self to the recipient, which will affect both sender and recipient. And the most important here is the fact that it is subconscious and as such goes beyond the simulation of the world. In this context it is actually the ”noise” of the message that becomes interesting. And the noise is an opening towards another way of perceiving the world, because it at the same time carries other meanings of language and is free from language.

Because we cannot detach ourself from the simulation (it forms our Selves), what is necessary is not to make new binary oppositions (just denying what is and deciding to believe in something else), which is just proceeding with the old order, but to look at the existing and erase the boundaries to show that the order and values implied by the oppositions are not rigid. This way you open up the world and put chaos into play. You can not escape your conscious mind and culture by Will. It is your starting point.

Share

A little more philosophy..

The simple truths of life:

Rappers need women to look cool.
Rockers are cool, so they get women.
And that, ladies and gentlemen, is a fact.

Share

At filosofere med hammeren..Cyberstyle

Så skal man jo misbruge Nietzsche.

Han er altid god for et par provokerende overskrifter.

Men jeg vil nu hellere misbruge Jim Jarmusch.

Han har jo lavet den intet mindre end geniale film Dead Man.

Sort/hvid, musik af Neil Young, Johnny Depp, Lance Henriksen, Robert Mitchum og ikke mindst Gary Farmer som den højst kultiverede indianer Nobody..

Lige den her sekvens rammer helt præcist ind i hvad filosofi og kunst gør:

Bemærk venligst at Loven falder for William Blakes poesi, og efterlader en falden Helgen i billedet.

For dem der ikke kender William Blake, the Original, så er hans data her

Jaeh..og hvad kan  man så bruge det til…

Ikke noget specifikt, men jeg elsker klippet.

Ud over det så er det en meget god illustration af at Loven og Videnskaben ikke er ukrænkelige for dem der har det Kaos i sig der giver fødsel til en dansende stjerne.

Loven:

The more laws and order are made prominent, the more thieves and robbers there will be

Laozi

Videnskaben:

Enough research tends to support one’s theory..
Someone important at some time

Fortsættelse følger utvivlsomt…

Share

Of Lokean virtues

So he was responsible for the killing of a god. And, no, he didn’t show any remorse.

Being a scandinavian it would seem right to go with the Asatru.

Unfortunately it gave up with a whimper and gave way to Christianity long ago, and have lived in suspended animation before someone somewhere decided to revive the corpse. Fortunately the stories did live on and have provided me with many hours of good reading.

Somewhere along the lines, and many other lines, I realised that the old Norse Gods are just as boring and predictable as all other gods, just like they should be, as the god(s) are the foundation of the culture and societies everywhere.

Luckily there is Loke, son of two giants, father of  Wolf Fenris, Midgårdsorm, Hel and the mother of Sleipner. He and his family are almost singlehandedly the destroyers of the Asirs at Ragnarök, but still he is the blood-brother of Odin, travelling companion of Thor and purveyor of Thors Hammer and other nice stuff to the Asirs. Some even claims that our word for Saturday, Lørdag, is derived from Loke and shows how important he is.

Nice complex personality.

So what are the virtues? None.

He is the primarily the “Lord of changes”, which is why his prime enemy is Heimdal, watchman of Asgård, sounding his horn when the Jotuns arrive at Ragnarök. Loke is the one who keeps the gods from stagnation, both by being responsible for the death of Balder ( and thereby also preparing him for the ressurection after Ragnarök) and generally keeping them on their toes. He is the mirror that plays tricks on you to confront you with your own stupidity.

Secondly he is a thief. This is an underlining of Loke as the “Lord of Changes”. So how can being a thief have anything to do with changes?

Time for some philosopher abuse.

There is no rational reason for punishing the thief. The acts of a thief do not have negative consequences for other than the victim. The thief is happy, the locksmiths and the insurance people are happy with the need for their jobs who wouldn’t exist without the thief, and the people at the bottom of our societys are happy to be able to obtain the goods of the upper half at a reasonable price.

The only reason for punishing the thief is the collective sentiment that goods are rewards for useful participation in society.

These collective sentiments are the reason that a society without crime is impossible. This would mean that sentiments would have to exist to the same degree and intensity in all people. (Really boring)

What defines the character of crime and criminal is the collective conscience. If the moral conscience is too excessive there will be stronger reactions against crime resulting in stronger reactions against minor behaviour.

“The harder the rules and regulations, the greater the number of those who will steal” (Tao Te Ching)

This leads to a reduction in the ability to express individual originality, which again leads to stagnation and lack of progress in the society.

If the idealist is to express himself, so will the criminal, one can’t occur without the other.

What is said here is that both morality and law will have to change to avoid stagnation, lack of progress and eventually the demise of the society (or culture).

What is also contained is the fact that “consensus is truth”, since it is the collective conscience that defines crime.(The Romans saw the gladiator fights not as a sign of decadence, but as the antidote because it was good for morality to see people die in a noble fight)

Which brings us back to Loke.

He is, as earlier mentioned, the mirror to show your own stupidity, he raises the questions in you, he is the destroyer on the small scale that makes it possible for the world to keep on existing, and if you tie down the one who is responsible for the dynamics of the world for too long, he will break free and bring about the end of the world as you know it.

So Loke isn’t so bad after all. Mostly you gain more than you lose.

Share

Sandt og falsk

(En Wadskov manipulation)

Verden er fyldt med postulerede sandheder, sikkerheder, lovmæssigheder, opfattelser og idealer. Hvis disse opfattes som absolut sande er verden i lige så høj grad fyldt med deres modsat rettede løgne. (Sandhedens negation).

Verden er altså delt ind i sandt og falsk.

Hvad er så sandhed og hvad er falsk?

Read the rest of this entry »

Share
Event Calendar
januar 2022
M Ti O To F L S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31EC
Upcoming Events
  • No events.
Arkiver
Kategorier
Tags